Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Zespół roboczy do spraw opracowania projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi został powołany przez Marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego, na podstawie rekomendacji Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego działającej wraz z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym. W skład zespołu wszedł Karol Gutsze, przezes naszego stowarzyszenia.

Prace zespoły odbywały się Brodnicy (dwa dni), w Górznie (dwa dni) i w Toruniu (jeden dzień). Ich efektem jest propozycja wieloletniego programu współpracy oraz programu współpracy na rok 2010. Prace zespołu były wykonywane społecznie, bez wynagrodzenia.

O programie współpracy

Skład zespołu

Strategia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich

W ramach programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego realizującego wraz z naszym stowarzyszeniem oraz Gminą Kęsowo projekt dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych Karol Gutsze - prezes, Janina Marciniak - sekretarz oraz Renata Borowiecka-Gutsze - członek zarządu naszego stowarzyszenia, uczestniczyli w warsztatach mających na celu opracowanie ww. strategii.

Strategia ta była wypracowywana wspólnie przez pracowników Urzędu Gminy, GOPS, nauczycieli, rodziców oraz organizacje pozarządowe. Jej celem było zdefiniowanie problemów oraz szukanie rozwiązań, w które zaangażowani będą wszyscy członkowie naszej lokalnej społeczności. Strategia została przyjęta przez Radę Gminy dnia 25 czerwca 2009r. Prace zespołu są działalnością społeczną, bez wynagrodzenia.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Karol Gutsze - prezes naszego stowarzyszenia i Renata Borowiecka-Gutsze - członek zarządu wzięli udział w pracach związanych z opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest niezbędna w celu ubiegania się o środki z Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Chcąc mieć wpływ na jej ostateczny kształt, członkowie zarządu naszego stowarzyszenia wzięli udział w pracach związanych z jej opracowaniem. Zespół został powołany Uchwałą Rady Gminy z dnia 6 marca 2008 roku. Opracowana strategia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 pańdziernika 2008 roku. Działalność zespołu jest działalnością społeczną, bez wynagrodzenia.

Odnowa wsi

Wniosek na place zabaw dla dzieci złożony przez Gminę Kęsowo w 2007 roku (na jego podstawie gmina otrzymała dofinansowanie, dzięki któremu plac zabaw w Pamiętowie mógł powstać) był tworzony przy współpracy naszego stowarzyszenia. Z naszej strony przy jego opracowaniu społecznie pracował prezes Karol Gutsze, który jest też członkiem Grupy Odnowy Wsi.

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Gmina Kęsowo doposażyła w 2007 roku świetlicę wiejską w Pamiętowie. W przygotowaniu wniosku „DOPOSAŻENIE WIEJSKICH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w 2007 roku” społecznie współpracował Karol Gutsze, prezes naszego stowarzyszenia.

Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2007-2014

W 2007 roku w celu pozyskania środków zewnętrznych konieczne było opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2007-2014. Plan ten miał być opracowany przez mieszkańców i zatwierdzony przaz Radę Gminy. Jedyną miejscowością w naszej gminie, w której projekt planu odnowy został opracowany bezpośrednio przez mieszkańców był plan opracowany przez członków naszego stowarzyszenia. Omawiał on rozwój Pamiętowa i Adamkowa. W celu umożliwienia pierwszej części jego realizacji, Rada Gminy wyodrębniła Pamiętowo, dla którego zatwierdziła plan oparty na dostarczonym opracowaniu.